LSP sistemos naudojimosi taisyklės
1. Šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) nustatoma internetinio tinklapio www.lsp.lt administratoriaus Lietuvos studentų sąjungos (toliau - LSS), tinklapio lankytojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Taisyklės yra privalomos visiems tinklapio lsp.lt dalyviams.

2. Tinklapis lsp.lt - Lietuvos studento pažymėjimo (toliau - LSP) administravimo sistema, kurios pagalba apdorojami LSP naudotojų asmeniniai duomenys, reikalingi LSP gamybai, išdavimui, galiojimui ir surinkimui organizuoti.

3. LSP (Lietuvos studento pažymėjimas) – studento identifikavimo dokumentas, liudijantis asmens tapatybę, nurodantis studijų formą bei suteikiantis nustatytas teises.

4. Lsp.lt sistemoje, studentai pateikia savo asmeninius duomenis registruodamiesi laisvanoriškai. Asmuo sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis lsp.lt savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi lsp.lt duomenų bazėje, tol kol asmuo nenutrauks bendradarbiavimo sutarties.

5. Visi prašomi asmeniniai duomenys registruojantis sistemoje reikalingi LSP gamybai. Šie duomenys bus perduodami trečiosioms šalims tiek, kiek tai reikalinga LSP administravimui organizuoti, o administratorius juos tvarko laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų. Asmens kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tik tokiu atveju, jeigu asmuo lsp.lt vartotojo zonoje tokį norą pareiškė laisvanoriškai ir pažymėdamas „sutinku“ „nesutinku“.

6. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti lsp.lt sistemos dalyviais ir naudotis tinklapio teikiamomis paslaugomis.

7. LSP paslaugos tinklapyje lsp.lt teikiamos tik registruotiems vartotojams, pateikusiems teisingą asmeninę informaciją ir gavusiems registracijos patvirtinimą iš Administratoriaus.

8. LSP užsakymas. Studentas gali užsisakyti naujo LSP pagaminimą užpildydamas atitinkamą registracijos formą tinklapyje adresu: www.lsp.lt Užsakymas patvirtinamas atsispausdinant LSP išdavimo sutartį.

9. LSP pagaminamas per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Pagamintas LSP pristatomas į studento pasirinktą adresą. LSP išduodamas studentui sumokėjus nustatyto dydžio įmoką bei pasirašius LSP išdavimo sutartį. Asmuo gali LSP atsiimti asmeniškai arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį. Atsiimant pagamintą LSP, studentas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10. Pasikeitus studento asmens arba studijų duomenims, privalu grąžinti savo aukštosios mokyklos LSP koordinatoriui duomenų neatitinkantį LSP ir užsisakyti naują. LSP keitimas dėl pasikeitusių duomenų (ne dėl broko) traktuojamas, kaip naujo LSP pagaminimas ir už tai yra mokama nustatyto dydžio įmoka.

11. LSP naudojimas. LSP užtikrina studentams teisę gauti LSP teikiamas paslaugas, jeigu LSP yra galiojantis , nepažeistas dėl 13 punkte numatytų atvejų, nebrokuotas, nesuklastotas.

12. LSP turėtojas privalo saugoti LSP nuo:

13.1. Tiesioginio saulės spindulių ir temperatūros poveikio, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių. Leistina rentgeno spindulių ekspozicija yra 0.1 Gy ir per metus turi neviršyti suminės rentgeno spindulių radiacijos nuo 70 iki 140 Kv. LSP negalima peršvietinėti medicininiu Rentgeno aparatu ir Rentgeno aparatais, naudojamais aerouostuose.
13.2. Statinio elektros krūvio. LSP yra atspari tokiai elektros iškrovai: 1500 V, 100 pF, esant 1500 Ohm varžai.
13.3. Mechaninio poveikio aštriais ar kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti LSP paviršių, daiktais. Tvirtas paviršius, su kuriuo kontaktuoja LSP, negali turėti nelygumų, kurių aukščio skirtumas yra didesnis už 0.1 mm. LSP paviršius yra atsparus mechaniniam geležinio antgalio, kurio diametras yra 1.5 mm, poveikiui, jeigu panaudojama jėga mažesnė už 1.5 N.
13.4. Stiprių elektromagnetinių laukų poveikio (mobilus telefonas, televizinė įranga, kompiuterių vaizduokliai, mikrobangų krosnelės ir panašiai). Varža tarp dviejų bet kurių taškų kortelėje turi būti mažesnė už 0.5 Ohm, kai srovės stiprumas yra tarp 50 mkA ir 300 mA.
13.5. Agresyvaus cheminio medžiagų aplinkos poveikio.
13.6. LSP yra atspari statiškam magnetiniam laukui iki 79500 A/m. Todėl LSP reikia laikyti atskirai nuo magnetų bei elektromagnetų (telefonų, magnetofonų, televizorių, mikrobanginių krosnelių ir panašiai). LSP jokiu būdu negalima dėti ant šiuolaikinių kasos aparatų, kuriuose yra plačiai naudojami magnetai. Jeigu LSP dažnai išsimagnetina, patartina skubiai išmatuoti magnetinį lauką gyvenamosiose ir darbo patalpose.
13.7. LSP net trumpam negali būti patalpintas žemesnėje nei –35 laipsnių Celsijaus arba aukštesnėje negu +50 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Optimalus temperatūros režimas nuo +10 iki +40 laipsnių Celsijaus.

LSP turi būti saugomas specialiame dėkle arba popierinių pinigų skyriuose, skirtuose laikyti bankų mokėjimo korteles, atskirai nuo mobilaus telefono, raktų, žiebtuvėlių ir panašiai. 13.8. Esant reikalui, LSP valyti drėgnu minkštu skudurėliu, nenaudojant skiediklių, tirpiklių, rūgščių ir panašiai.
13.9. Maksimalus LSP galimas lankstymas:
13.9.1. Ilgoji LSP kraštinė:
- deformavimas (f) – iki 2 cm< - periodiškumas – iki 30 lankstymų per minutę

13.9.2. Trumpoji LSP kraštinė:
- deformavimas (f) – iki 1 cm - periodiškumas – iki 30 lankstymų per minutę

Pastaba: Po 1000 lankstymų kortelė neturi įtrūkimų ir jos funkcionalumas nepasikeičia.

14. LSP keitimas. LSP turėtojas keisti turimą LSP į naują gali užsisakydamas naują LSP užpildant naujo LSP užsakymo formą www.lsp.lt tinklapyje. Užsakymas patvirtinamas atsispausdinant LSP išdavimo sutartį. Prieš atsiimant naują LSP, privalu savo aukštosios mokyklos Studentų atstovybėje arba kitoje LSS nustatytoje vietoje grąžinti anksčiau išduotą LSP. Naujas LSP išduodamas studentui sumokėjus nustatyto dydžio įmoką bei pasirašius LSP išdavimo sutartį.

15. Prarastų LSP registravimo tvarka. Studentas, praradęs savo LSP: a) privalo savo lėšomis spaudoje paskelbti apie pažymėjimo laikymą negaliojančiu (Skelbiama LSP blanko numeris) b) privalo sumokėti baudą, kurios dydis yra nustatomas LSS bei suderinamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

16. Asmuo, paskelbęs spaudoje apie negaliojantį LSP, savo pranešimo iškarpą turi priklijuoti prie nustatytos formos pranešimo ir kreiptis į savo aukštosios mokyklos Studentų atstovybę (jei jos nėra – aukštosios mokyklos administraciją) bei pateikti nurodytus dokumentus:

1. a) Pranešimą apie prarastą LSP;

2. b) Skelbimą apie prarastą LSP spaudoje;

3. c) Sumokėtos baudos už prarastą LSP mokėjimo kvito kopiją.

17. Jeigu LSP buvo prarastas dėl nusikalstamos veikos ir studentas pateikia patvirtiną atitinkamos formos Policijos išduotą dokumentą, tuomet vietoje pranešimo spaudoje iškarpos naudojamas policijos pranešimas. Tokiu atveju bauda studentui netaikoma.

18. Visi pamesti arba pavogti LSP yra keičiami į naujus LSP, už kurių pagaminimą reikia mokėti kaip už naujo LSP.

19. LSP grąžinimas. Pasibaigus ant LSP nurodytam dokumento galiojimo terminui LSP grąžinti nereikia. Nutraukus studijas, pasikeitus LSP nurodytiems studento duomenims, sugadinus ar pastebėjus broką, Studentas privalo grąžinti LSP į pažymėjimą į studentų atstovybę.

20. Asmuo turi teisę laisvai ir nevaržomai naudotis visomis LSP teikiamomis paslaugomis. Paslaugos suteikiamos asmenims, kurie prieš gaunant paslaugas Paslaugų teikėjams parodo galiojantį LSP. Administratorius turi teisę suteikti LSP naudotojams įvairių papildomų paslaugų. Visas papildomas paslaugas studentas gali rasti tinklapyje lsp.lt, o sutikimą gauti daugiau informacijos apie papildomas LSP paslaugas, asmuo laisva valia gali išreikšti lsp.lt vartotojo administravimo zonoje prisijungus prie lsp.lt sistemos, pažymėdamas „sutinku“ ar „nesutinku“, o taip pat ir bet kada keisti sutikimo statusą.

21. Administratorius turi teisę vykdyti lsp.lt techninę profilaktiką tinklapyje lsp.lt, kurių metu laikinai gali būti nepasiekiama lsp.lt sistema. Administratorius neatsako dėl lsp.lt veiklos sutrikimo ir/ar nuostolių sistemos vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių administratorius negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali teikti paslaugų tinklapyje lsp.lt.

22. Intelektinė nuosavybė. Visos intelektinės teisės į tinklapio lsp.lt tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso Administratoriui. Be atskiro perspėjimo Administratorius turi teisę keisti lsp.lt turinį, dizainą, funkcionalumą. Griežtai draudžiama be Administratoriaus leidimo naudoti ir platinti tinklapio lsp.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklapiuose bei žiniasklaidos priemonėse, nebent gautumėte raštišką Administratoriaus sutikimą.

23. Atsakomybės apribojimas. Administratorius neatsako už neigiamus padarinius, kurie atsirado dėl to, kad asmuo pateikėte klaidingus duomenis apie save. Administratorius negali be jokio raštiško paaiškinimo ir priežasčių atsisakyti suteikti lsp.lt administravimo paslaugas asmenims.

24. Asmuo savarankiškai atsako už visus padarinius, kurie gali atsirasti naudojantis LSP teikiamomis paslaugomis.

25. Administratorius neatsako už lsp.lt tinklapyje esančias nuorodas į kitus interneto tinklalapius ir juose esantį turinį.

26. Taisyklių keitimas. Administratorius, be atskiro perspėjimo, turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles.

27. Ginčų sprendimo tvarka. LSP veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl LSP ar lsp.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.