1. Sąvokos 
1.1. Kurjeris – LSP išdavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo, kuris pristato Lietuvos studento pažymėjimą LSP gavėjui. 
1.2. Lietuvos studento pažymėjimas (oficialus trumpinys LSP) – Studento statusą identifikuojantis dokumentas, liudijantis asmens tapatybę, nurodantis aukštąją studijų formą bei suteikiantis nustatytas teises; 
1.3. LSP išdavimo organizatorius – Lietuvos studentų sąjunga (LSS); 
1.4. LSP gavėjas – Sutarties Šalis, kuris yra arba ruošiasi būti Lietuvos aukštosios mokyklos studentu, kuriam Sutarties pagrindu bus išduotas LSP; 
1.5. LSP turėtojas – Lietuvos aukštosios mokyklos studentas, kuriam LSP išdavimo sutarties pagrindu yra išduotas ir pristatytas LSP; 
1.6. Studentas – asmuo, studijuojantis Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje; 
1.7. www.lsp.lt – LSP internetinis tinklapis, kuriame pildoma LSP užsakymo forma, skelbiamos nuolaidos bei viešai skelbiama visa LSP gavėjui arba LSP turėtojui aktuali informacija, bei atliekami kiti su LSP susiję veiksmai. 

2. Sutartis 
2.1. Sutartimi yra apibrėžiamos LSP išdavimo organizatoriaus organizuojamo LSP išdavimo sąlygos, Šalių teisės ir pareigos LSP gavėjui siekiant įsigyti LSP, o LSP išdavimo organizatoriui jį išduodant. 

3. Šalių teisės ir pareigos
3.1. LSP gavėjas įsipareigoja: 
3.1.1. Tiksliai užpildyti LSP išdavimo organizatoriaus patvirtintą LSP užsakymo formą. LSP gavėjas atsako už tikrovę atitinkančių asmens duomenų pateikimą LSP išdavimo organizatoriui per pastarojo administruojamą sistemą (adresu: www.lsp.lt) ir sutinka su šių duomenų perdavimu trečiosioms šalims, kiek tai susiję su sklandaus LSP išdavimo, keitimo, pristatymo bei kitomis LSP administravimo funkcijomis; 
3.1.2. LSP užsakymo metu LSP išdavimo organizatoriaus nurodytu būdu pateikti asmens nuotrauką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo” (Valstybės žinios, 2006, Nr. 93-3657) nustatytus dokumentų nuotraukų reikalavimus. LSP neišduodamas tol, kol LSP gavėjas pateikia nuotrauką, kuri atitinka nustatytus reikalavimus; 
3.1.3. LSP užsakymo metu LSP išdavimo organizatoriaus nurodytu būdu pateikti kokybišką galiojančio, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuotrauką. Jeigu LSP gavėjas atsisako pateikti asmens dokumento nuotrauką arba tokia nuotrauka yra nekokybiška, LSP išdavimo organizatorius gali neišduoti LSP, tol, kol nebus pateikta kokybiška galiojančio asmens dokumento nuotrauka; 
3.1.4. LSP užsakymo metu sumokėti Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą LSP kainą. Į LSP kainą yra įskaičiuota LSP gamybos, administravimo kaštai, LSP naudojimosi įkainis, LSP pristatymo Kurjeriu kaina; 
3.1.5. Vėlesnio (kito) pristatymo metu būti pasirengęs padengti visas papildomas su LSP pristatymu susijusias Kurjeriui kilusias išlaidas, kurios atsiranda LSP gavėjui laiku iš Kurjerio neatsiėmus LSP ar dėl kitų su LSP gavėju susijusių priežasčių neatsiėmus LSP. Kilus papildomoms išlaidoms dėl šiame punkte nustatytų priežasčių, LSP gavėjui nebus įteiktas LSP tol, kol LSP gavėjas nepadengs visų išlaidų. 
3.1.6. Siekiant nustatyti LSP gavėjo tapatybę, LSP pristatymo momentu LSP gavėjas įsipareigoja pateikti Kurjeriui galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei pasirašyti Kurjeriui jo nurodytu būdu taip įrodant, kad LSP yra įteiktas, galiojantis ar niekaip nepažeistas. Kurjeris atsisako įteikti LSP, jei LSP gavėjas pristatymo metu nepateikia galiojančio asmens tapatybės dokumento. Susidarius šiame punkte numatytai situacijai LSP gavėjas įsipareigoja padengti papildomas LSP pristatymo išlaidas, kaip tai numatyta Sutarties 3.1.5. punkte; 
3.1.7. Teisėtai ir sąžiningai naudotis tik galiojančiu, pagal Sutartį išduotu LSP; 
3.1.8. Saugoti LSP nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinių laukų, mechaninio bei kito poveikio;
3.1.9. Praradus LSP arba nesilaikius 3.1.8. punkte nurodytų reikalavimų, dėl kurių LSP tapo netinkamu naudoti, užsisakant naują LSP sumokėti LSP kainą pagal nustatytus LSP įkainius;
3.1.10. LSP turėtojui nutraukus studijų sutartį anksčiau numatyto studijų termino pabaigos arba LSP turėtojui vienašališkai nutraukus Sutartį, per 14 dienų atsiskaityti dėl turimo LSP aukštosios mokyklos studentų atstovybės arba aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, arba jeigu nei studentų atstovybė, nei aukštoji mokykla neturi nusimačiusi tvarkos, kreiptis į LSP išdavimo organizatorių (LSS). Ankščiau numatyto laiko pasibaigus ar nutrūkus studijoms už LSP sumokėta kaina nėra grąžinama. 
3.1.11. LSP turėtojas pagal 3.1.10 punktą laiku neatsiskaitęs už LSP įsipareigoja sumokėti 100 EUR baudą LSP išdavimo organizatoriui už netinkamą nustatytų įsipareigojimų vykdymą;
3.1.12. Nedelsiant pranešti LSP išdavimo organizatoriui apie informacijos, pateiktos LSP užsakymo metu pasikeitimus ir pateikti atnaujintus duomenis. 
3.2. LSP gavėjas turi teisę:
3.2.1. Naudotis visomis LSP gavėjui suteikiamomis nuolaidomis bei gauti informaciją apie Studentams taikomas nuolaidas;
3.2.2. Teikti pasiūlymus dėl LSP išdavimo organizavimo, administravimo ir pristatymo kokybės gerinimo bei nuolaidų plėtros;
3.2.3. LSP išdavimo organizatoriaus nustatytomis sąlygomis nutraukti šią LSP išdavimo sutartį.
3.3. LSP išdavimo organizatorius įsipareigoja:
3.3.1. LSP gavėjui tinkamai užpildžius užsakymo formą ir sumokėjus nustatytą LSP kainą, pagaminti išduoti ir organizuoti LSP pristatymą LSP gavėjui;
3.3.2. Informuoti LSP turėtojus apie LSP išdavimo, grąžinimo sąlygas, informuoti apie Studentams su LSP taikomas nuolaidas ir lengvatas;
3.3.3. Tobulinti LSP turėtojų aptarnavimo sistemą ir plėsti LSP turėtojams taikomų nuolaidų ir lengvatų tinklą.
3.3.4. LSP išdavimo organizatorius turi teisę:
3.3.4.1. Neišduoti LSP jeigu LSP gavėjas nevykdo Sutarties sąlygų;
3.3.4.2. LSP turėtojui nutraukus LSP išdavimo sutartį ar kitaip nevykdant LSP išdavimo sutarties, negrąžinti studentui sumokėtų įmokų už LSP išdavimą.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Sutartyje įtvirtintos Šalių teisės ir pareigos įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol abi šalys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus.
4.2. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties sąlygų arba netinkamai jas įvykdžiusi, atlygina kitos Šalies patirtus nuostolius.
4.3. LSP gavėjas sudarydamas Sutartį sutinka, kad LSP pristatymo pakuotėje (jos viduje ir(arba) ant pakuotės išorės) gali būti pateikta vienkartinė, nesuasmeninta reklaminė informacija susijusi su LSP teikiamomis nuolaidomis ar lengvatomis.
4.4. LSP išdavimo organizatorius ir LSP gavėjas susitaria gerbti vienas kito interesus, geranoriškai spręsti visus kylančius tarpusavio ginčus, tinkamai, sąžiningai, ekonomiškai ir bendradarbiaujant vykdyti Sutartyje numatytas pareigas. Visi tarp Šalių kilę nesutarimai sprendžiami tiesioginių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.5. LSS šia sutartimi neįsipareigoja atsakyti prieš LSP gavėją dėl į LSP trečiųjų šalių įdiegtų funkcijų veikimo ar neveikimo. 
4.6. Sutartis yra nuotolinė sudaroma elektroniniu būdu LSP gavėjui www.lsp.lt sistemoje LSP užsakymo metu pildant LSP užsakymo formą. Šalys sutinka, kad tokia forma sudaryta Sutartis galioja ir turi Sutarties Šalims įstatymo galią.